ผลงานและความภาคภูมิใจ

...

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณิน เชื้อดวงผุย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลการเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปปี 2563 "รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมากที่สุด ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์"

...

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คมศักดิ์ หารไชย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลการเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปปี 2563 "รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมากที่สุด ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

...

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลการเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปปี 2563 "รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมากที่สุด ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

...

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา ธงพานิช คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลการเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปปี 2563 "รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานตีพิมพ์สะสมมากที่สุด ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"

...

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.บัวกัน สำราญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลการเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปปี 2563 "รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานตีพิมพ์สะสมมากที่สุด ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี"

ปี พ.ศ.