ผลงานและความภาคภูมิใจ

...

ทีมนักวิจัยจาก 3 มหาวิทยาลัยของไทย ค้นพบเห็ดราชนิดใหม่ของโลก 12 ชนิด ทีมนักวิจัยจาก 3 มหาวิทยาลัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, น.ส.นิวนา หวังสวัสดิ์ นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก, ผศ.ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ผศ.ดร.รุ้งเพชร แข็งแรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับศาสตราจารย์ Yu-Ming Ju สถาบัน Academia Sinica ประเทศไต้หวัน และศาสตราจารย์ Anthony J.S. Whalley จากมหาวิทยาลัย Liverpool John Moore ประเทศอังกฤษ ค้นพบราชนิดใหม่ของโลกในสกุลไซลาเรีย (Xylaria) สกุลย่อย (subgenus) Pseudoxylaria วงศ์ (Family) Xylariaceae (Phylum Ascomycota) จำนวน 12 ชนิด โดยพบราเจริญร่วมกับจอมปลวกในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา และกำแพงเพชร ได้แก่ X. chaiyaphumensis X. conica X. fulvescens X. ischnostroma X. margaretae X. minima X. siamensis X. sihanonthii X. subintraflava X. thienhirunae X. vinacea และ X. reinkingii var. microspora ซึ่งราทั้ง 12 ชนิด ได้ถูกตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จดทะเบียนในฐานข้อมูลเห็ดรานานาชาติ (Mycobank) และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (วารสาร BIOLOGY) เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา (Wangsawat, N.; Ju, Y.-M.; Phosri, C.; Whalley, A.J.S.; Suwannasai, N. Twelve new taxa of Xylaria associated with termite nests and soil from northeast Thailand. Biology 2021, 10, 575. https://doi.org/10.3390/biology10070575; ISI, Q1, Impact Factor=5.079) ปัจจุบันประเทศไทยมีราสกุลย่อยนี้จำนวน 17 ชนิด (จากที่พบทั่วโลก 40 ชนิด) โดยรากลุ่มนี้ได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ในการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีคุณค่าทางเภสัชวิทยา และทางการแพทย์ การค้นพบครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก และยังมีสิ่งที่มีชีวิตที่รอการค้นพบอยู่อีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจำพวกเห็ดรา ที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้าม จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญกับงานวิจัยพื้นฐานการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วน อีกทั้งควรศึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดนำไปสู่การใช้ประโยชน์ เพราะสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่เปราะบางอาจสูญพันธุ์ไปก่อนการถูกค้นพบทางวิทยาศาสตร์

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เจ้าของผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในระดับนานาชาติ จำนวน 2 บทความ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SCORPUS และเป็นงานที่สนองตอบกับตัวบ่งชี้ : 2.3 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เจ้าของผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และเป็นงานที่สนองตอบกับตัวบ่งชี้ : 2.3 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อาทิตย์ ศิริสวัสดิ์ และอาจารย์ทิวาพร ศิริสวัสดิ์ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัล หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม : ไอเดียแฮ็ก ระดับ "ดีเยี่ยม" ผลงาน "นวัตกรรมระบบโรงเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่ลูกแคน" ชุมชนท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ประเภทรางวัล Social Innovation Village Model ภายใต้โครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาในรูปแบบ Virtual Conference ซึ่งภายในงานได้มีการนำเสนอผลงานของชุมชน มีชุมชนที่ผ่านเข้าถึงรอบ Finalist Pitching จำนวน 20 ชุมชน จากชุมชนที่เข้าร่วม 180 ชุมชน ทั่วประเทศ

...

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สนั่น จันทร์หอม สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในโอกาส ได้รับทุน Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 3 "โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปจากเห็ดและพืชผัก"

...

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกาญจน์ กกแก้ว สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในโอกาส ได้รับทุน Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 3 "โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงเฉาก๊วยสกัดเสริมสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูป"

...

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยะบุญญา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในโอกาสได้รับทุน บพค. ภายใต้โปรแกรม 7 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564

...

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 16 ท่านและคณะ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับการสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 7,990,000 บาท มหาวิทยาลัยนครพนม จะได้มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระหว่างการทำงานวิจัยและกระบวนการกำกับติดตามต่อไป

...

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 16 ท่านและคณะ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับการสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 7,990,000 บาท มหาวิทยาลัยนครพนม จะได้มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระหว่างการทำงานวิจัยและกระบวนการกำกับติดตามต่อไป

...

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 16 ท่านและคณะ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับการสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 7,990,000 บาท มหาวิทยาลัยนครพนม จะได้มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระหว่างการทำงานวิจัยและกระบวนการกำกับติดตามต่อไป

...

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 16 ท่านและคณะ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับการสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 7,990,000 บาท มหาวิทยาลัยนครพนม จะได้มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระหว่างการทำงานวิจัยและกระบวนการกำกับติดตามต่อไป

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักวิจัยมหาลัยนครพนม ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ : ทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ใน 2 มิติการใช้ประโยชน์ จำนวนทั้งสิ้น 12 โครงการ

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักวิจัยมหาลัยนครพนม ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ : ทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ใน 2 มิติการใช้ประโยชน์ จำนวนทั้งสิ้น 12 โครงการ

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักวิจัยมหาลัยนครพนม ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ : ทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ใน 2 มิติการใช้ประโยชน์ จำนวนทั้งสิ้น 12 โครงการ

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยะบุญญา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย 1.รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ขแมร์ที่แลเห็น : การอพยพย้ายถิ่นฐานและการด้นสดขององค์ความรู้ทางโหราศาสตร์และเทคนิคการพยากรณ์ในกรุงพนมเปญ” (Khmer Ways of Seeing: Migration and Divinatory Improvisation in Phnom Penh) 2.รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก ผลงานวิจัยเรื่อง “การสร้างความเข้าใจในคุณลักษณะ พฤติกรรม และทัศนคติในอนาคตของชาวดิจิทัลไทย” (Understanding Thai Digital Natives’ Characteristics, Behaviors, and Their Views of the Future)

ปี พ.ศ.