ผลงานและความภาคภูมิใจ

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเเสดงความชื่นชมและยินดีกับ เจ้าของผลงานวิชาการที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ นานาชาติในฐาน Scopus ระดับ Q1 ดร. ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา สังกัด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ชื่อบทความ : Anthropological study of village health volunteers’ (VHVs’) socio-political network in minimizing risk and managing the crisis during COVID-19 วารสาร : Heliyon _______________________________________________________________________ #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรี วาทกิจ สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในโอกาสได้รับโครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการแพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (BCE) และแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI) ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อโครงการ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่พร้อมบริโภคของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพมนต์ บ้านต้องโพนสวาง จังหวัดนครพนม สู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารยุคไทยแลนด์ 4.0 . . ภาพ/ข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม _______________________________________________________________________ #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักวิจัย ที่ได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ กรอบการวิจัย "การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยกรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (FLagship) การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกอบด้วย 1.ดร.คมศักดิ์ หารไชย สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลอดสายโซ่ผลิตภัณฑ์กะละแมโบราณนครพนม ด้วยกลไกขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่บนฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่น 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ การยกระดับขีดเพิ่มความสามารถเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตโคเนื้อและผลิตข้าวอินทรีย์สร้างโอกาสการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดสนุก 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี สังกัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม หัวหน้าโครงการ การยกระดับและเพิ่มมูลค่าปลาน้ำสงครามปลอดพยาธิ สู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่ _______________________________________________________________________ #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับทุน โครงการตามแผนการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (BCE) / แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI) / แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพเครือข่าย (NCB) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยกาญจน์ กกแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตรและเทคโนโลยี โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวด้วย วทน. เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนสู่เชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม โครงการหมู่บ้านห่วงโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเชิงพานิชย์ บ้านคำแม่นาง – สามแยก ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม (ปีที่ 2) . . ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม _______________________________________________________________________ #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาจ เภสัชชา สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในโอกาส ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" จาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่่ (บพท.) _______________________________________________________________________ #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอชื่นชมผู้ยื่นคุ้มครองผลงานในคำขอจดทะเบียน อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้มีการดูแลรักษาสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลากรและมหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกิดการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่บัญญัติขึ้นเพื่อตอบแทนผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มุ่งมั่นในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา ตลอดจนการต่อยอดผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต โดยมีรายชื่อผู้ประดิษฐ์ ดังนี้ ✅ ผู้ประดิษฐ์ ดร.มนตรี แสงสุริยันต์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชื่อผลงาน เครื่องแช่ข้าวงอกกึ่งอัตโนมัติ เลขที่คำขอ 2203000238 ชื่อผลงาน เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดแมคคาเดเมีย เลขที่คำขอ 2203000437 ✅ ผู้ประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์ สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี ชื่อผลงาน สารละลายถ่านไบโอชาร์จากใบลิ้นจี่กำจัดเพลี้ย เลขที่คำขอ 2203000438 ????️ หากอาจารย์/นักวิจัย​ และนักศึกษา​ สนใจยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา​ สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่​ : สถาบันวิจัยและพัฒนา​ โทรศัพท์​ : 042587291 E-mail​ : iprdi@npu.ac.th #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชนและยินดีกับนักวิจัย ที่ได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยละเอียด กรอบการวิจัย "มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.) โครงการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานทุนทางวัฒนธรรมผู้ไทเรณูนครจังหวัดนครพนม _______________________________________________________________________ #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชนและยินดีกับนักวิจัย ที่ได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ประจำปีงบประมาณ 2565 จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โครงการ : การพัฒนานิเวศริมโขงสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ _______________________________________________________________________ #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับเจ้าของข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ แผนงานริเริ่มสำคัญ "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2565 Program 13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาจ เภสัชชา สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี ชื่อโครงการ​ : การพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรในท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครพนม (ปีที่ 2) #ขอเชิญชวนทุกท่านกดติดตามเพจ facebookสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม https://www.facebook.com/rdi.npu.ac.th #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม "ตามแนวคูปองวิทย์เพื่อโอทอป" ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 9 โครงการ ชื่อโครงการ : ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์ภูษาบําบัดเพื่อสุขภาพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมงานผ้า ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ. นครพนม รศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี สังกัด คณะการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อโครงการ : การพัฒนาลายผ้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับงานผ้าพื้นเมือง กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านบะหว้า ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม อาจารย์อังศุมาลิน สมเทพ สังกัด วิทยาลัยนาหว้า ชื่อโครงการ : การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ผ้าย้อมครามทอมือ กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ้าย้อมคราม ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ. นครพนม อาจารย์สุจิตรา วะดีศิริศักดิ์ สังกัด วิทยาลัยนาหว้า ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยจั๊บญวนเสริมเห็ด ข้าวไรซ์เบอรี่ และมันเทศ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดบ้านธาตุน้อย ต.พระกลางทุ่ง อ. ธาตุพนม จ. นครพนม นางภัทราวดี วงษ์วาศ สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบมาตรฐานและออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเห็ด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดบ้านวังไฮ ต.คําเตย อ.เมือง จ.นครพนม นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา ชื่อโครงการ : การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์จากหญ้าเอ็นยืด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทิวาพัชรสมุนไพร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ผศ.หฤษฎ์ คล่องดี สังกัด วิทยาลัยธาตุพนม ชื่อโครงการ : การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผงข้าวกล้องงอกเสริม กล้วยน้ําหว้า และ มาตรฐานการผลิตอาหาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าว คุณภาพดีบ้านหนองนาด่อน อ.วังยาง จ.นครพนม ชื่อโครงการ : การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์กาละแมสับปะรดและการยืดอายุการเก็บรักษา กลุ่มตุ๊กตากาละแมโบราณ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ชื่อโครงการ : การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนจิ้งหรีดและมาตรฐานการผลิตอาหาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูไท ต.นางงาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม ผศ.ดร.หทัยกาญจน์ กกแก้ว สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี #ขอเชิญชวนทุกท่านกดติดตามเพจ facebookสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม https://www.facebook.com/rdi.npu.ac.th #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม "ตามแนวคูปองวิทย์เพื่อโอทอป" ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 9 โครงการ ชื่อโครงการ : ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์ภูษาบําบัดเพื่อสุขภาพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมงานผ้า ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ. นครพนม รศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี สังกัด คณะการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อโครงการ : การพัฒนาลายผ้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับงานผ้าพื้นเมือง กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านบะหว้า ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม อาจารย์อังศุมาลิน สมเทพ สังกัด วิทยาลัยนาหว้า ชื่อโครงการ : การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ผ้าย้อมครามทอมือ กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ้าย้อมคราม ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ. นครพนม อาจารย์สุจิตรา วะดีศิริศักดิ์ สังกัด วิทยาลัยนาหว้า ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยจั๊บญวนเสริมเห็ด ข้าวไรซ์เบอรี่ และมันเทศ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดบ้านธาตุน้อย ต.พระกลางทุ่ง อ. ธาตุพนม จ. นครพนม นางภัทราวดี วงษ์วาศ สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบมาตรฐานและออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเห็ด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดบ้านวังไฮ ต.คําเตย อ.เมือง จ.นครพนม นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา ชื่อโครงการ : การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์จากหญ้าเอ็นยืด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทิวาพัชรสมุนไพร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ผศ.หฤษฎ์ คล่องดี สังกัด วิทยาลัยธาตุพนม ชื่อโครงการ : การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผงข้าวกล้องงอกเสริม กล้วยน้ําหว้า และ มาตรฐานการผลิตอาหาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าว คุณภาพดีบ้านหนองนาด่อน อ.วังยาง จ.นครพนม ชื่อโครงการ : การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์กาละแมสับปะรดและการยืดอายุการเก็บรักษา กลุ่มตุ๊กตากาละแมโบราณ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ชื่อโครงการ : การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนจิ้งหรีดและมาตรฐานการผลิตอาหาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูไท ต.นางงาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม ผศ.ดร.หทัยกาญจน์ กกแก้ว สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี #ขอเชิญชวนทุกท่านกดติดตามเพจ facebookสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม https://www.facebook.com/rdi.npu.ac.th #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม "ตามแนวคูปองวิทย์เพื่อโอทอป" ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 9 โครงการ ชื่อโครงการ : ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์ภูษาบําบัดเพื่อสุขภาพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมงานผ้า ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ. นครพนม รศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี สังกัด คณะการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อโครงการ : การพัฒนาลายผ้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับงานผ้าพื้นเมือง กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านบะหว้า ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม อาจารย์อังศุมาลิน สมเทพ สังกัด วิทยาลัยนาหว้า ชื่อโครงการ : การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ผ้าย้อมครามทอมือ กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ้าย้อมคราม ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ. นครพนม อาจารย์สุจิตรา วะดีศิริศักดิ์ สังกัด วิทยาลัยนาหว้า ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยจั๊บญวนเสริมเห็ด ข้าวไรซ์เบอรี่ และมันเทศ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดบ้านธาตุน้อย ต.พระกลางทุ่ง อ. ธาตุพนม จ. นครพนม นางภัทราวดี วงษ์วาศ สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบมาตรฐานและออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเห็ด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดบ้านวังไฮ ต.คําเตย อ.เมือง จ.นครพนม นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา ชื่อโครงการ : การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์จากหญ้าเอ็นยืด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทิวาพัชรสมุนไพร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ผศ.หฤษฎ์ คล่องดี สังกัด วิทยาลัยธาตุพนม ชื่อโครงการ : การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผงข้าวกล้องงอกเสริม กล้วยน้ําหว้า และ มาตรฐานการผลิตอาหาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าว คุณภาพดีบ้านหนองนาด่อน อ.วังยาง จ.นครพนม ชื่อโครงการ : การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์กาละแมสับปะรดและการยืดอายุการเก็บรักษา กลุ่มตุ๊กตากาละแมโบราณ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ชื่อโครงการ : การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนจิ้งหรีดและมาตรฐานการผลิตอาหาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูไท ต.นางงาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม ผศ.ดร.หทัยกาญจน์ กกแก้ว สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี #ขอเชิญชวนทุกท่านกดติดตามเพจ facebookสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม https://www.facebook.com/rdi.npu.ac.th #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักวิจัย ที่ผ่านการคัดเลือก รอบแนวคิดโครงการ (Concept idea) ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ โครงการเพื่อขอรับทุนภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 อาจารย์สมชัย วะชุม สังกัด วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม โครงการ : ยกระดับกระบวนการอบรมควันผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ _______________________________________________________________________ #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประเภท : ทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสิ้น จำนวน 9 โครงการ​ ดังนี้ 1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม นายภาณุพงศ์ ภิรมย์การ สังกัด กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 2.การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม น.ส.ศันสนีย์ นนทะวงศ์ สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา 3. ความต้องการในการพัฒนาของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม นายพาทิศ คงโสมา สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 4. ความต้องการและพฤติกรรมใช้บริการในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม นายเนตรพรหมมินทร์ พุทธา สังกัด สำนักวิทยบริการ 5. การพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยใช้วิธีการพัฒนาระบบแบบอไจล์ นายวุฒิภัทร พงษ์เพชร สังกัด กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี 6. การพัฒนาระบบงานทะเบียนและประมวลผล:งานสำเร็จการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นางสายชล วงค์ใหญ่ สังกัด คณะครุศาสตร์ 7. การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการตรวจอสบพัสดุประจำปี คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม น.ส.อรเพ็ญ พิมพา สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี 8. รูปแบบการบริหารงานกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม นางนาฏยา โคสะสุ สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี 9. แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม น.ส.นาตาชา มาลาพัฒน์ สังกัด วิทยาลัยธาตุพนม #ขอเชิญชวนทุกท่านกดติดตามเพจ facebookสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม https://www.facebook.com/rdi.npu.ac.th #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประเภท : ทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสิ้น จำนวน 9 โครงการ​ ดังนี้ 1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม นายภาณุพงศ์ ภิรมย์การ สังกัด กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 2.การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม น.ส.ศันสนีย์ นนทะวงศ์ สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา 3. ความต้องการในการพัฒนาของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม นายพาทิศ คงโสมา สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 4. ความต้องการและพฤติกรรมใช้บริการในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม นายเนตรพรหมมินทร์ พุทธา สังกัด สำนักวิทยบริการ 5. การพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยใช้วิธีการพัฒนาระบบแบบอไจล์ นายวุฒิภัทร พงษ์เพชร สังกัด กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี 6. การพัฒนาระบบงานทะเบียนและประมวลผล:งานสำเร็จการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นางสายชล วงค์ใหญ่ สังกัด คณะครุศาสตร์ 7. การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการตรวจอสบพัสดุประจำปี คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม น.ส.อรเพ็ญ พิมพา สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี 8. รูปแบบการบริหารงานกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม นางนาฏยา โคสะสุ สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี 9. แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม น.ส.นาตาชา มาลาพัฒน์ สังกัด วิทยาลัยธาตุพนม #ขอเชิญชวนทุกท่านกดติดตามเพจ facebookสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม https://www.facebook.com/rdi.npu.ac.th #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประเภท : ทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสิ้น จำนวน 9 โครงการ​ ดังนี้ 1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม นายภาณุพงศ์ ภิรมย์การ สังกัด กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 2.การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม น.ส.ศันสนีย์ นนทะวงศ์ สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา 3. ความต้องการในการพัฒนาของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม นายพาทิศ คงโสมา สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 4. ความต้องการและพฤติกรรมใช้บริการในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม นายเนตรพรหมมินทร์ พุทธา สังกัด สำนักวิทยบริการ 5. การพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยใช้วิธีการพัฒนาระบบแบบอไจล์ นายวุฒิภัทร พงษ์เพชร สังกัด กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี 6. การพัฒนาระบบงานทะเบียนและประมวลผล:งานสำเร็จการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นางสายชล วงค์ใหญ่ สังกัด คณะครุศาสตร์ 7. การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการตรวจอสบพัสดุประจำปี คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม น.ส.อรเพ็ญ พิมพา สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี 8. รูปแบบการบริหารงานกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม นางนาฏยา โคสะสุ สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี 9. แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม น.ส.นาตาชา มาลาพัฒน์ สังกัด วิทยาลัยธาตุพนม #ขอเชิญชวนทุกท่านกดติดตามเพจ facebookสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม https://www.facebook.com/rdi.npu.ac.th #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักวิจัย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯและได้รับการสนับสนุนทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ผ่านการคัดเลือกการเข้าร่วมโครงการแผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) ภายใต้กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech transfer to Community) โครงการ : การพัฒนาสารปรับปรุงดินและชุดดินพร้อมปลูกมาตรฐานสำหรับพืชเศรษฐกิจ พื้นที่​เป้าหมาย : สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ศรีโคตรบูรณ์ จำกัด อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักวิจัย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯและได้รับการสนับสนุน อาจารย์สมชัย วะชุม สังกัด วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ผลงาน : ระบบรมควันผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่จากเชื้อเพลิงชีวมวล พื้นที่​เป้าหมาย​ : กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่บ้านนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ อ.ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา (หัวหน้าโครงการ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย อ.ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ศรีสุดา ด้วงโต้ด คณะครุศาสตร์ อ.ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญาทิพย์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ อ.ดร.นิตยา โพธิ์ศรีจันทร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ดร.สายทิพย์ จะโนภาษ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ดร.ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2565 (Social Innovation Village) เพื่อพัฒนาโครงการ "นาหว้าพาเลาะ: นวัตกรรมท่องเที่ยววิถีถิ่น 5 ชนเผ่าชุมชนนาหว้า"

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ อาจารย์คมศักดิ์ หารไชย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทำงาน ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2565 (Social Innovation Village) เพื่อพัฒนาโครงการ "ระบบทอกกกึ่งอัตโนมัติและเครื่องจักรต้นคล้า"

...

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ อาจารย์ทิวาพร ศิริสวัสดิ์ วิทยาลัยนาหว้า และคณะทำงาน ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2565 (Social Innovation Village) เพื่อพัฒนาโครงการ "MudMee : แอพพลิเคชันอนุรักษ์ลวดลายผ้าชุมชนนาหว้า"

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.คณิน เชื้อดวงผุย สังกัด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการ : วิจัยและผลิตสื่อสร้างการเรียนรู้สำหรับการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพแก่คนพิการทางสติปัญญาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ เที่ยงธรรม สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการ : การพัฒนาการเพาะพันธุ์ปลาซิวกระโดงแดงด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเชิงพาณิชย์

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2565 1.รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวนุช กุลาตี สังกัด คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ : นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมงานผ้าด้วยยุวชนอาสาเพื่อความยั่งยืน

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2565 2.อาจารย์สุภัทรชรี บุญประชุม สังกัด คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ : นวัตกรรมสื่อดิจิทัลส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาจอกสรรค์สร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2565 อาจารย์สุภัทรชรี บุญประชุม สังกัด คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ : นวัตกรรมสื่อดิจิทัลส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาจอกสรรค์สร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงประจำ ปี 2565 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์ สังกัด คณะครุศาสตร์ โครงการ : พัฒนาทักษะครูและนักเรียนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21

...

2.อาจารย์กัญญาภัทร จิตมาตย์ สังกัด วิทยาลัยธาตุพนม โครงการ : การพัฒนาสื่อนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกาญจน์ กกแก้วสังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี ได้รับทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนํานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SIDUP-Isan-South ประจําพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบนประจําปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” โครงการ : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผงปลาร้าด้วยโฟม-แมท และผลิตภัณฑ์ผงปลาร้านัวสมุนไพรในขนมจีนเรณู

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม​ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำผลงานยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ผลงาน โปรแกรมติดตามความก้าวหน้าโครงการ 403825 แอปพลิเคชั่นวัดระดับน้ำใต้ดิน 417366 แอปพลิเคชั่นบันทึกอุณหภูมิร่างกาย 417371 ทรัพย์สินทางปัญญา อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

...

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ????ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ ประวีณวงศ์วุฒิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ สังกัดคณะเกษตรและเทคโนโลยี ที่ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะ Visiting Professor เพื่อปฏิบัติงานวิจัย ภายใต้หัวข้อ "A study of local wisdom in fermented food production of ethnic groups in Middle Mekong Corridor : A case study in Nakhon Phanom Province, Thailand" ระยะเวลา 3 เดือน ณ มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/KasetNPU

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ 1.ผศ.ดร.ชาญวิช สุวรรณพงศ์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย ของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 _______________________________________________________________________ #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ 1.ดร.ปวรี กาญจนภี นิลผาย สังกัด คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย ของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 _______________________________________________________________________ #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.คมศักดิ์ หารไชย สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้กรอบการวิจัย "การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่" แผนงานริเริ่มสำคัญ "มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่" ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการ : การพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการตลอดสายโซ่และผลิตภัณฑ์กะละแมโบราณนครพนม ด้วยกลไกขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่บนฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่น

...

✨✨สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ????‍♀️ผศ.ดร.หทัยกาญจน์ กกแก้ว สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี ????????เนื่องในโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech Transfer to Community) ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area based Innovation for Community) ประจำปีงบประมาณ 2565 ✅โครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผงเฉาก๊วยและสมุนไพรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงเฉาก๊วยเสริมสมุนไพรพลังงานต่ำสู่เชิงพาณิชย์ _______________________________________________________________________ #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผศ.วุฒิศักดิ์ ทะนวนรัมย์ และบุคลากรวิทยาลัยธาตุ มหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสที่ได้รับสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการ : การศึกษาสภาพปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงานและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบ ปรับอากาศที่ใช้เครื่องทำน้ำเย็นจากปัญหาการใช้งานระบบ รวมทั้งเนื่องจากภาระการปรับอากาศน้อย ที่เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (Covid-2019) (กรณีศึกษาอาคาร ประเภทโรงแรมและห้างสรรพสินค้า ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 30 แห่ง) 2.โครงการ : การศึกษาสภาพการติดตั้ง และการสิ้นเปลืองพลังงานโดยภาพรวมจากการติดตั้งชุด คอนเดนเซอร์ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ของอาคารประเภทที่พัก และโรงพยาบาล

ปี พ.ศ.