ผลงานและความภาคภูมิใจ

...

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักวิจัยที่ได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอด เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 มิติ : การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม จำนวน 1 โครงการ โครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการให้น้ำผักในโรงเรือนเพาะปลูกด้วยระบบรับรู้แบบแบ่งพื้นที่ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ในจังหวัดนครพนม ????‍♂️หัวหน้าโครงการ :ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. สมชาติ โสนะแสง สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

...

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักวิจัยที่ได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอด เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 มิติ : การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม จำนวน 1 โครงการ โครงการ : การจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอเสื่อกกด้วยเครื่องทอเสื่อกกด้วยมือแบบต่อเนื่องสำหรับวิสาหกิจชุมชน ????‍♂️หัวหน้าโครงการ : ดร. คมศักดิ์ หารไชย สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

...

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักวิจัยที่ได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอด เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 มิติ : การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม จำนวน 1 โครงการ โครงการ : การถ่ายทอดทคโนโลยีและนวัตกรรมเตาเผาอิฐมอญรูปแบบประหยัดพลังงานสำหรับโรงอิฐมอญในจังหวัดนครพนม หัวหน้าโครงการ : อาจารย์สิทธิชัย เจริญราช สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

...

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักวิจัยที่ได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอด เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 มิติ : การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ (การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ) จำนวน 1 โครงการ โครงการ : การลดต้นทุนอาหารสัตว์ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะอาหารสู่ทรัพยากรอาหารสัตว์ (หนอนแมลงวันลาย) ในกลุ่มพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดนครพนม ????‍♀️หัวหน้าโครงการ : นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา

...

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักวิจัยที่ได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอด เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 มิติ : การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ (การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ) จำนวน 1 โครงการ โครงการ : การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการผลิตอาหารต้นทุนต่ำโดยใช้วัตถุดิบอาหารในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและยกระดับการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรี่ดอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ : อาจารย์กฤติกา ชุณห์วิจิตรา สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในะดับนานาชาติ บรรยายให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เรื่อง “Fungal focus: A national treasure with case studies from the Northeast of Thailand” ณ Department of Biological Science, National University of Singapore (NUS) ซึ่งการได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสที่ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะ Visiting Professor เพื่อปฏิบัติงานด้านการวิจัย และร่วมเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนการทำวิจัยและการเรียนการสอนให้กับ Gruduate school of environmental studies, Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีประเด็นที่ทำการศึกษาวิจัยร่วมกันในหัวข้อ “Indigenous Technological Knowledge of using lactic acid from local raw materials in fermented food of ethnic groups in Nakhon Phanom Province, Thailand." ซึ่งการได้รับเชิญในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างผลงานด้านการวิจัยและการยอมรับของมหาวิทยาลัยนครพนมในระดับนานาชาติต่อไป _______________________________________________________________________ #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับและชื่นชมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤษฎ์ คล่องดี สังกัดวิทยาลัยธาตุพนม ผลงาน :ตู้อบแห้งพลังงานรังสีแสงอาทิตย์แบบเทอร์โมไซฟอน รวมกับพัดลมไอร้อนความคุมอุณหภูมิด้วยระบบอัตโนมัติ _______________________________________________________________________ #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับและชื่นชมกับ อาจารย์ศรายุทธ เมาฬี สังกัด วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ผลงาน : เรือเก็บขยะควบคุมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในโอกาส ที่ผลงานผ่านการคัดเลือกโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand new gen inventors award 2023 ระดับอุดมศึกษา และในระดับอาชีวะศึกษา ในกลุ่มพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ภาพ/ข่าว : วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม _______________________________________________________________________ #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับและชื่นชมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รชต มณีโชติ สังกัด วิทยาลัยธาตุพนม ผลงาน : การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกหอมแดงต้นแบบ สำหรับวิสาหกิจกลางและขนาดย่อย ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว : วิทยาลัยธาตุพนม _______________________________________________________________________ #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับและชื่นชมกับ อาจารย์สมชัย วะชม สังกัด วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม ผลงาน : ตู้อบรมควันผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผจากเชื้อเพลิงชีวมวล ในโอกาส ที่ผลงานผ่านการคัดเลือกโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand new gen inventors award 2023 ระดับอุดมศึกษา และในระดับอาชีวะศึกษา ในกลุ่มพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว : วิทยาลัยธาตุพนม _______________________________________________________________________ #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี ✅ในโอกาสที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กรอบวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น” โครงการ : การสร้างเครือข่ายและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการธุรกิจผลิตโคขุนระยะสั้นแบบพึ่งพาตนเองในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง _______________________________________________________________________ #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี สังกัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ✅ในโอกาสที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กรอบวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น” โครงการ : การยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของห่วงโซ่อุปทานปลาตากแห้งน้ำสงครามตอนล่าง _______________________________________________________________________ #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รองศาสตราจารย์ ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลระดับดีมาก ✅✅ผลงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาแบบจำลองการส่งผ่านเชิงควอนตัมในวัสดุขั้นสูงเพื่อการปะยุกต์ใช้ของอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์" (Development of Quantum Transport Models in Advanced Material for Nanoelectronic Device Applications) ______________________________________________________________________ #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตยาภรณ์ โพธิ์ใต้ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลระดับดี ✅✅ผลงานวิจัย เรื่อง "การสร้างคลังข้อมูลวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรพอลิไดแอเซทิลีน/สารประกอบชิงก์ที่สามารถควบคุมพฤติกรรมการเปลี่ยนสีและมีสมบัติฟลูออเรสเซนส์ที่ดีสำหรับเทคโนโลยีกาารตรวจวัด” (Creating a Library of Polydiacetylene/Zinc Compound Nanocomposites with Controllable Color-Transition Behaviors and Improved Fluorescent Property for Sensing Technologies) ______________________________________________________________________ #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

ปี พ.ศ.