ชื่อ-นามสกุล: นายวุฒิชัย กันนุฬา
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. Wuttichai Gunnula
สาขาวิชา: ชีววิทยา
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ความสนใจพิเศษ: 1.การใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินสรีรวิทยาและผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ

 

งานวิจัยทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการฟื้นฟูทรัพยากรในป่าชุมชนด้วยการปลูกต้นกล้าเห็ดป่าเอคโตไมคอร์ไรซา ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  2561
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดนครพนม 2559

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Epidemiology of Opisthorchis viverrini in an endemic area of Thailand, an integrative approach  2560

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม