ชื่อ-นามสกุล: นายอนวัทย์ ผาลี
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr Anawat Phalee
สาขาวิชา: การประมง
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ความสนใจพิเศษ: โรคและปรสิตในสัตว์น้ำ

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 5 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
New Record of Thapariella anastomusa (Trematoda: Thapariellidae) Metacercariae in Northern Thailand  2561
การติดเชื้อหนอนพยาธิของปลากระทิงลาย (MASTACEMBELUS FAVUS HORA, 1923) ในแม่น้้าสงคราม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  2561
ความชุกของการติดเชื้อหนอนพยาธิในปลาจากอ่างเก็บนำ้หนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  2561
ความหลากหลายของพยาธิตัวตืดในไก่บ้านที่เลี้ยงแบบปล่อยในจังหวัดพิษณุโลก  2560
Experimental Life History and Biological Characteristics of Fasciola gigantica (Digenea: Fasciolidae)  2558

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม