ชื่อ-นามสกุล: นางมัลลิกา โคมพิทยา
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mrs. munlika kompitaya
สาขาวิชา: คณิตศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยธาตุพนม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาการศึกษา
ความสนใจพิเศษ: คณิตศาสตร์ศึกษา

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำวิจัยบุคลากรวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  2561
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องอัตราส่วน และร้อยละ โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  2560
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์ 2 เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  2558

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม