ชื่อ-นามสกุล: นายดำรงศักดิ์ อรัญกูล
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. Damrongsak Arunyagool
สาขาวิชา: ไฟฟ้ากำลัง
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความสนใจพิเศษ: พลังงานทดแทน

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 13 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Bird location detection in an enclosed environment of PV power plant  2561
MESSAGE ALERT AND CUT ELECTRICITY IN HOME  2561
Energy Saving LED FloodLight By Using Pulse Width Modulation  2560
LED floodlight energy reduction by the adjust signal width.  2560
detection of birds on solar rooftop using image processing  2560
A Case study of Power Loss on Sub-distribution Feeder in Ratchathani University  2558
Warning cardiac patients using wireless communication.  2558
ต้นแบบเครื่องนับหยดน้ำเกลือโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์  2557
ชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างถนนเพื่อประหยัดพลังงาน  2557
การเตรียมความพร้อมและติดตามผลการทดสอบความรู้เพื่อขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชธานี  2556
การจัดลำดับการทำงานประสานสัมพันธ์ของรีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบมีทิศทางอย่างเหมาะสม ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบวงรอบ  2554
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ โดยการใช้แบบจำลองการทำงานและการปฏิบัติจริง  2554
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาไมโครโปรเซสเซอร์โดย การปรับรูปแบบการสอน  2553

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม