ชื่อ-นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา บุญสุข
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. witthaya Boonsuk
สาขาวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ความสนใจพิเศษ: Image Processing

 

งานวิจัยทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การประยุกต์ระบบคัดแยกคุณภาพยางแผ่นด้วยเทคนิคการหาค่าความเข้มของสีวัตถุ Applying for Classifying System of Rubber Quality Using Technique of Color Average  2558
การออกแบบการอำพรางข้อมูลภาพโดยการเข้ารหัสภาพ A Design of Image Steganography by Image Encode  2558
การออกแบบการยืนยันตัวตนด้วยภาพโดยการเข้ารหัสภาพ A Design of Image Password Authentication by Image Encode  2558

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 11 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การประยุกต์ระบบรู้จำใบหน้าสำหรับกล่าวต้อนรับอัตโนมัติ Applying Face Recognition System For Automatic Welcome  2561
Applying for Screening System of Patient From ThermoScan Camera  2561
การประยุกต์ระบบรู้จำใบหน้าสำหรับกล่าวต้อนรับอัตโนมัติ  2561
ระบบแจ้งเตือนเฝ้าระวังไฟด้วยกล้องความร้อน Fire Warning System By Infrared Thermography Camera  2561
ระบบตรวจสอบผู้ป่วยโดยใช้กล้องความร้อน  2561
การประยุกต์ระบบคัดแยกคุณภาพยางแผ่นด้วยเทคนิคการหาค่าความเข้มของสีวัตถุ Applying for Classifying System of Rubber Quality Using Technique of Color Average  2558
การประยุกต์ระบบนำทางสำหรับผู้พิการสายตาด้วยเทคนิคการหาค่าเฉลี่ยความเข้มของสี Navigation system for the visually challenged application of the technique to determine the average intensity of the color.  2557
Detecting of Image changes In Webcam Using technique divided into block and find the average.  2557
การปรับปรุงและรักษาเอกสารดิจิทัลแบบผสมด้วยโดเมนเชิงพื้นที่และวิเคราะห์ฮิสโตแกรม Image Enhancement and Digital Preservation Multi Using Spatial Domain and Histogram Analysis  2556
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบภาพ Design and Development of Image Processing System  -
การปรับปรุงขั้นตอนการเปรียบเทียบความเหมือนของภาพ (IMPROVING SOLUTION PROCESS OF IMAGE COMPARISON)  -

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม