ชื่อ-นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา ธงพานิช
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Assistant Professor Phichittra Thongpanit
สาขาวิชา: หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้
หน่วยงานที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาการศึกษา
ความสนใจพิเศษ: หลักสูตรและการสอน,การนิเทศ,การออกแบบการจัดการเรียนรู้

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 15 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
พิจิตรา ธงพานิช.(2562)การพัฒนารูปแบบ The STUDIES model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และ การจัดการชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562  2562
พิจิตรา ธงพานิช.(2562)การออกแบบที่เป็นสากลในการศึกษา(Universal Design in Education)วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562  2562
รชฏ สุวรรณกูฏ , พิจิตรา ธงพานิช , สาวิตรี เถาว์โท , นาฏยาพร บุญเรือง, จงใจ เตโช , และศศิพิมพ์ มหารศ. การพัฒนา(2562).บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนนาหัวบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา นครพนม เขต ๑. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, (16)(1), (191-198)  2562
พิจิตรา ธงพานิช.(2562).การพัฒนากระบวนทัศน์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง ในยุคการศึกษา 4.0 ของนักศึกษาวิชาชีพครู.วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.11 (2)  2562
พิจิตรา ธงพานิช.(2561)การพัฒนาแบบจำลอง NPU Model : เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ . ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เล่มที่ 18 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1(มกราคม – มิถุนายน2561)ISSN 1906 -8352. 17 หน้า  2561
อนุรัตน์ เรียมแสน,พิจิตรา ธงพานิช,สรร ธงยศ.(2561)รวมบทความและบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ความเป็นผู้นำทางด้านการเรียนการสอน : การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์. 7 หน้า.  2561
ณัฐมน คำชนะ,พิจิตรา ธงพานิช.(2561) รวมบทความและบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ความเป็นผู้นำทางด้านการเรียนการสอน : การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์. 9 หน้า.  2561
MR.ANH BUI NGOC,สรร ธงยศ ,พิจิตรา ธงพานิช.(2561)การพัฒนาหลักสูตรภาษาเวียดนามสำหรับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดนครพนม.บทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย" ครั้งที่ 11 ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร .  2561
พิจิตรา ธงพานิช.(2561)อภิปัญญาและมิติใหม่อนุกรมวิธานจุดมุ่งหมายทางการศึกษา (Metacognitive system and New Taxonomy) วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 10 ฉบับที่ 29 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561  2561
พิจิตรา ธงพานิช และ นิราศ จันทรจิตร.(2561)การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตร และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม.วารสารการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปีที่ 5 ฉบับที่ 13 เดือนพฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561  2561
พิจิตรา ธงพานิช, สาวิตรี เถาว์โท,นิราศ จันทรจิตร (๒๕๖๐). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม.วารสาร การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ๕ (๑๓): ๓๘ – ๕๒.  2560
พิจิตรา ธงพานิช.(2559)การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการย้อนกลับ (Backward Design) เพื่อพัฒนาทักษะการคิด.การประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 1.การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน:ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่21.28 กรกฏาคม 25598.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.9 หน้า.  2559
พิจิตรา ธงพานิช และคณะ.(2559)การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5.11-12 กรกฎาคม 2559 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.8 หน้า.  2559
สาวิตรี เถาว์โท,พิจิตรา ธงพานิช .(2559)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง การทำไข่เค็มสมุนไพร โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เขต 22.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5.11-12 กรกฎาคม 2559 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.8 หน้า.  2559
พิจิตรา ทีสุกะ.(2556).การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดประสบการณ์สร้างเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย.วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 - มีนาคม พ.ศ.2556 ISSN 1686 – 3089.13 หน้า.  2556

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม