ชื่อ-นามสกุล: Mr.rachata suvannagoot
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. rachata suvannagoot
สาขาวิชา: การบริหารการศึกษา
หน่วยงานที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความสนใจพิเศษ: การวิจัยเชิงคุณภาพ

 

งานวิจัยทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อการเลือกศึกษาต่อ ในหลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  2562

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนนาหัวบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1  2562
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม  2561

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม