ชื่อ-นามสกุล: ดร.อาริยา สุริยนต์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Miss Ariya Suriyon
สาขาวิชา: วิทยาศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาการศึกษา
ความสนใจพิเศษ: Mathematical Problem Solving, Metacognition, Lesson Study, Open Approach

 

งานวิจัยทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา : ความรู้ของครูเกี่ยวกับเนื้อหาและตัวนักเรียนในโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษา ชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม  2561

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และผลการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  2559
Development of Mathematical Problem Solving Process through Reflection among Science Students  2558

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม