ชื่อ-นามสกุล: นายศุภกร ศรเพชร
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. Supakorn Sornphet
สาขาวิชา: การบริหารการศึกษา
หน่วยงานที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความสนใจพิเศษ: การศึกษา ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา นวัตกรรมและเทคโนโลยี

 

งานวิจัยทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ : กรณีกลุ่มเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง DEVELOPING INSTRUCTIONAL LEADERSHIP : NATHON POONPANG NETWORK  2557

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ : กรณีกลุ่มเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง DEVELOPING INSTRUCTIONAL LEADERSHIP : NATHON POONPANG NETWORK  2557

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม