ชื่อ-นามสกุล: ดร.วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. Wisit Kidkhamsuan
สาขาวิชา: นักวิจัย
หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาสังคมวิทยา
ความสนใจพิเศษ: ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี วัฒนธรรม ปรัชญาศาสนา

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 9 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
แนวทางการฟื้นฟูและบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  2562
การศึกษาแนวคิดเชิงคุณธรรม จริยธรรมจากบุคคลสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนของนักศึกษาวิชาคุณธรรม จริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  2562
ภาพลักษณ์ความงามของผู้หญิงลาวในวรรณคดีลาว  2561
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากความทรงจำของชุมชน การศึกษาประวัติศาสต์ท้องถิ่นจากความทรงจำของชุมชนบ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (ระหว่างพ.ศ.2369-2551)  2561
ภาพลักษณ์ความงามของผู้หญิงลาวในวรรณคดีลาว (Beauty Image of Laos Women in The Literature of Laos)  2561
แนวทางการฟื้นฟูและบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  2561
แนวคิดเรื่องมนุษย์ในวรรณกรรมเรื่องปฐมกัปปู่สังไขยยะพื้นโลกชาดก  2560
การตีความเชิงสัญลักษณ์เรื่องเสาค้ำฟ้าของพระธาตุพนม  2560
วาทกรรม ความขาว : อัตลักษณ์ความงามของผู้หญิงลาวในวัฒนธรรมสมัยนิยม  2557

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม