ชื่อ-นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Asst.Prof.Acting Capt.Dr. Chanwit Hanrin
สาขาวิชา: การบริหารการศึกษา
หน่วยงานที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาการศึกษา
ความสนใจพิเศษ: งานวิจัยและนวัตกรรม

 

งานวิจัยทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (ภาษาอังกฤษ) Ideal Thai Graduates Characteristics according to Thailand Qualification Framework for Higher Education (Tqf : Hed) of Graduate Students, Liberal art and science NaKhon Phanom University  2558
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและผลการเรียนรู้จริง ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2556
การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบซิปปาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม Development of the Learning Result of Innovation, Technology and Information in Education using CIPPA, for the 3rd year Students of the Bachelor of Education Program, Nakhon Phanom University  2556

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม