ชื่อ-นามสกุล: นางสาวปิยะพร พันธุ์ศักดิ์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Miss Piyaporn Phansak
สาขาวิชา: ชีววิทยา
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ความสนใจพิเศษ: Breeding for salt and drought tolerance in rice

 

งานวิจัยทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การตรวจสอบการเกิดโรคไหม้ของข้าวในข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เก็บจากจังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร 2561
การคัดเลือกข้าวพันธุ์พื้นเมืองทนแล้งที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่จังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร 2560

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 11 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Morphological and molecular identification of Colletotrichum species associated with cassava anthracnose in Thailand  2561
Varietal Comparison of Rice Landraces for Salinity Tolerant in the Northeast of Thailand: Growth and Physiology  2561
Salicylic acid-induced accumulation of biochemical components associated with resistance against Xanthomonas oryzae pv. oryzae in rice.  2560
Characterizing wheat response to water limitation using multispectral and thermal imaging  2560
Synchrotron-based FTIR microspectroscopy of chili resistance induced by Bacillus subtilis strain D604 against anthracnose disease  2560
Salicylic acid-induced accumulation of biochemical components associated with resistance against Xanthomonas oryzae pv. oryzae in rice  2560
Multi-population selective genotyping to identify soybean (Glycine max(L.) Merrr.) seed protein and oil QTLs.  2559
Monitoring wheat mitochondrial compositional and respiratory changes using Fourier transform mid-infrared spectroscopy in response to agrochemical treatments.  2559
PGPR induces resistance against soft rot on Chinese green mustard.  2559
Monitoring wheat mitochondrial compositional and respiratory changes using fourier transform mid-infrared spectroscopy in response to agrochemical treatments  2559
Selective genotyping to identify soybean (Glycine max (L.) Merr.) seed protein QTLs in multiple F2 populations  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม