ชื่อ-นามสกุล: นางสาววันเพ็ญ กาคำผุย
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Miss WANPEN KAKAMPUY
สาขาวิชา: เกษตรศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: พันธุศาสตร์เซลล์สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
ความสนใจพิเศษ: พันธุศาสตร์เซลล์และพันธุศาสตร์โมเลกุล

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Karyotype, Standardized Idiogram and Meiotic Cell Division of Rugose Frog (Hoplobatrachus rugulosus,Dicroglossidae)by Conventional Staining.  2561

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม