ชื่อ-นามสกุล: นายชาญวิช สุวรรณพงศ์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. Chanwit Suwannapong
สาขาวิชา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ความสนใจพิเศษ: Internet of Things (IoT)

 

งานวิจัยทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การศึกษาระบบการจัดการน้ำของชุมชนในลุ่มน้ำสาขาของลำน้ำโขงโดยใช้ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก (กรณีศึกษา: พื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม)  2558

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การประเมินประสิทธิภาพการส่งข้อมูลของโพรโทคอลอาร์พีแอลในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายภายใต้สภาพแวดล้อมจริง  2560
การพัฒนารั้วเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อติดตามและเฝ้าระวังโคเนื้อแบบปล่อยฝูงในพื้นที่โล่งขนาดใหญ่  2559
The Prototype of Relative Humidity and Temperature Measurement System for Reducing Fungus Occurrence inside Building.  2558

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม