ชื่อ-นามสกุล: นายอภิวัติ แก้วส่อง
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. Apiwut Kaewsong
สาขาวิชา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความสนใจพิเศษ: งานวิจัยด้านชุมชนและท้องถิ่น

 

งานวิจัยทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การเลือกปรับตัวแปรกระบวนการเพื่อการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมในกระบวนการผลิตด้วยวิธีควบคุมกระบวนการเชิงสถิติแบบหลายตัวแปร -
กระบวนการสืบค้นอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม -

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Nakhon Phanom University's Researcher Database Development  2557
Using Educational Computer Games in Thai Engineering Education  2555

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม