ชื่อ-นามสกุล: นายพงฬ์นธี มณีกุล
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. Pongnathee Maneekul
สาขาวิชา: วิศวกรรมโยธา
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ความสนใจพิเศษ: Optimization Algorithms. Computer Programming Structural design and optimal design

 

งานวิจัยทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงข้อหมุนหลังคาเหล็กที่มีน้ำหนักเบาโดยอัตโนมัติ 2558

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 4 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Real-time monitoring of water level : a review of existing applications, and advancements in mini-telemetry system for agricultural planning.  2560
การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมจำาลองการอบเหนียวเพื่อค้นหารูปทรงและอัตราส่วน ระยะห่างช่วงเสาต่อความลึกที่เหมาะสมในการออกแบบโครงข้อหมุนหลังคาเหล็ก โดยใช้โปรแกรม SSTAAD  2559
การพัฒนาระบบโทรมาตรวัดระดับน้าขนาดเล็กสาหรับคลองส่งน้าชลประทาน  2559
การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงข้อหมุนโดยอัตโนมัติ :การออกแบบโครงข้อหมุนรูปทรงโค้งที่มีน้ำหนักเบาที่สุด ด้วยอัลกอริทึมจำลองการอบเหนียว  2557

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Structural Steel Truss Automatic Analysis and Design Program (SSTAAD) 2557

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม