ชื่อ-นามสกุล: นายพงศ์พัทธ์ มังคละคีรี
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr pongpat mangkarakeeree
สาขาวิชา: เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: ระบบควบคุม ไมโครคอลโทรลเลอร์ อิเล็กทรอนนิกส์ คอมพิวเตอร์
ความสนใจพิเศษ: ระบบควบคุม ไมโครคอลโทรลเลอร์ อิเล็กทรอนนิกส์ คอมพิวเตอร์

 

งานวิจัยทั้งหมด 4 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ระบบควบคุมการเปิดประตูด้วยอาร์เอฟไอดี พลังงานแสงอาทิตย์.2017 2560
ุการพัฒนารูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ ของนักศึกษาต่อการเรียนวิชาการใช้เทคโนดลยีสารสนเทศ 2560
Wireless Heart Rate Monitoring System using MQTT.2016 2559
การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพชุดทดลองเทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์.2016 2559

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 4 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การประยุกต์ใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) ช่วยในการจัดการความรู้ วิชา ปฏิบัติเทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  2558
การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18F8720 ในการควบคุมหุ่นยนต์ “Application use Microcontroller of PIC 18F8720 in Control Robot”  2558
ระบบควบคุมการเคลื่อนที่หุ่นยนต์ด้วยอาร์ดุยโน่ Robot motion control system with Arduino  2558
Current-mode KHN Filter Using Single CC-CCTA  2552

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
การสร้างหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ขนาดเล็กเพื่อการศึกษา Building Robot Resembles Small-sized Human for the 2555

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม