ชื่อ-นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ปลายเนตร
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Assistant Proff. supachai prainetr
สาขาวิชา: เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: automation control
ความสนใจพิเศษ: control system for industrial

 

งานวิจัยทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การพัฒนากระบวนการชุบแข็งมีดพร้าโดยใช้วิธีการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ กรณีศึกษา: กลุ่มผลิตภัณฑ์มีดพร้านาถ่อน จังหวัดนครพนม  2560
การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เหมาะสม กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมผลิตมีดพร้า ชุมชนนาถ่อน จังหวัดนครพนม  2559

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 10 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Design Tuning PID Controller For Temperature Control Using Ant Colony Optimization  2562
Development of Mini Hydrography Survey Robot  2561
Development of teaching electrical technology integrating PBL and CBL and supporting STEM education  2561
Detection mechanical fault of induction motor using harmonic current and sound acoustic  2560
Study Condition of Trade and Shipping in the Mekong River-Case Study: Nakhonphanom Province Thailand and Khamoaun Lao PDR.  2560
การพัฒนาระบบสนับสนุนความปลอดภัยสำหรับหมวกจักรยาน.  2559
Development of low cost heart rate device for contribution rural local medical in Nakhon Phanom province Thailand  2559
การศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กรณีศึกษา: จังหวัดนครพนม  2558
การพัฒนาชุดป้องกันและควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัย  2558
Development of Environmental Survey Robot for the Mekong River  2558

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ระบบควบคุมพีแอลซีสำหรับควบคุมเครื่องตีเหล็กมีดพร้า 2555

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม