ชื่อ-นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Assistant Professor Dr. Wandared Pokapanich
สาขาวิชา: ฟิสิกส์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
ความสนใจพิเศษ: Electron spectroscopy, alternative energy

 

งานวิจัยทั้งหมด 6 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
โครงการวิจัยร่วมระหว่างประเทศไทย และฝรั่งเศส ปี 2560-2561 หัวข้อ Development of a Liquid cell for Photoemission Experiment at High Kinetic Energy 2561
การกำจัดโลหะไอออนโดยใช้แทนนินและโปรตีนจากพืชเป็นสารสร้างตะกอน ศึกษาโดยโฟโต้อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี (Removal of metal ions by using Tannin and protein from plants as coagulant agents, study by photoelectron spectroscopy) 2560
โฟโต้อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปีศึกษาโครงสร้างของน้ำย้อมคราม เมื่อใช้โลหะ แทนนิน และโปรตีนจากธรรมชาติเป็นสารช่วยติดสี (Photoelectron spectroscopy studies of indigo dye structure, added by natural metal, tannin and protein as mordant agents) 2560
การกำจัดโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำด้วยเมล็ดมะรุม ศึกษาโดยโฟโต้อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี (Removal of heavy metal from contaminated water by using Moringa oleifera seeds, studied by photoelectron spectroscopy) 2558
การศึกษาอิทธิพลของรังสีเอ็กซ์ต่ออิเล็กโทรไลต์ไอออนในขบวนการรังสีบําบัด โดยเทคนิคโฟโต้อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี (Influence of X-ray Treatment on Electrolyte Ions Probed by Photoelectron Spectroscopy) 2558
โครงการวิจัยร่วมระหว่างประเทศไทย และฝรั่งเศส ปี 2557-2558 หัวข้อ Photoelectron spectroscopy studies of liquids  2558

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 14 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
The All-Seeing Eye of Resonant Auger Electron Spectroscopy: A Study on Aqueous Solution Using Tender X-rays  2561
Structural Study of Cu (II): Glycine Solution by X-ray Absorption Spectroscopy  2561
Core Level Photoelectron Spectroscopy Probed Heterogeneous Xenon/Neon Clusters  2560
Ultrafast Charge Transfer Processes Accompanying Auger Decay in Aqueous KCl Solution  2560
การวิเคราะห์โรคในยางพาราโดยใช้เทคนิคโฟโต้อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี  2559
No signature of contact ion pairs in the K 2p Auger spectra of highly concentrated potassium halide solutions.  2557
X-ray Photoelectron Spectroscopy Studies of Nitrogen and Sulfur Ions in Aqueous Solutions.  2556
การใช้แสงซินโครตรอนศึกษาของเหลวด้วยเทคนิคโฟโต้อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี.  2555
Bond Breaking, Electron Pushing and Proton Pulling: Active and Passive Roles in the Interaction between Aqueous Ions and Water as Manifested in the O 1s Auger Decay.  2555
On the Origins of Core-Electron Chemical Shifts of Small Biomolecules in Aqueous Solution: Insights from Photoemisson and ab Initio Calculations of Glycine(aq).  2554
Cations Strongly Reduce Electron Hopping-Times in Aqueous Solutions.  2554
The Protonation State of Small Carboxylic Acids at the Water Surface from Photoelectron Spectroscopy.  2554
Ionic-Charge Dependence of tie Intermolecular Coulombic Decay Time Scale for Aqueous Ions Probed by the Core-Hole Clock.  2554
Functionalized nanoparticles in aqueous surroundings probed by X-ray photoelectron spectroscopy.  2554

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม