ชื่อ-นามสกุล: นางสาวชนาพร รัตนมาลี
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): miss chanaporn rattanamalee
สาขาวิชา: ชีววิทยา
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: ชีววิทยา พันธุศาสตร์โมเลกุล วิทยาศาสตร์ชุมชนความหลากหลายชนิดของปลา การเพาะและพัฒานาเห็ดบดในขอนไม้
ความสนใจพิเศษ: ความหลากหลายชนิดของปลาน้ำโขงและแนวทางอนุรักษ์ที่ยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพของเห็ดบดในชุมชนจังหวัดนครพน

 

งานวิจัยทั้งหมด 8 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ความหลากหลายชนิดของปลา คุณภาพน้ำ และแนวโน้มความชุกชุมของปลาที่จับได้ด้วยวิธีประมงพื้นบ้าน ในลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง 2560
การเก็บรวบรวมข้าวพันธุ์พื้นเมืองและศึกษาความสามารถในการทนเค็มและทนน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร 2559
ความหลากลายชนิดความชุกชุมของปลาจากการทำประมงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ปลาในน้ำโขง จังหวัดเลยและหนองคาย 2558
ความหลากหลายและความชุกชุมของปลาและแนวทางการกำหนดเขตสงวนเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ชุ่มโลกกุดทิง จ.บีงกาฬ 2558
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตเห็ดบด (Lentinus polychrous. Lev.) เป็นอาชีพของจังหวัดนครพนม Potential Development Production of Lentinus polychrous. Lev. in Cultivated Occupation of Local Villagers in Nakhon Phanom Province  2558
ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงความชุกชุมในรอบปีของปลาที่จับได้จากการทำประมงพื้นบ้านในแม่น้ำโขง จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนม -
เรื่องการเพิ่มสมรรถนะการผลิตเห็ดกระด้าง (Lentinus polychrous. Lev.) เป็นอาชีพในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดนครพนมและแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว -
ความหลากหลายชนิดและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการชุกชุมในรอบปีของปลาในแม่น้ำโขง จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดอำนาจเจริญ  -

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Decline in the Abundance of Fish in the Main Triburaries of the Makong River in Upper Northeastern Thailand  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม