ชื่อ-นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mrs sumalee sriputtarin
สาขาวิชา: การบริหารการศึกษา
หน่วยงานที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความสนใจพิเศษ: สนใจการบริหาร

 

งานวิจัยทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน(Project Based Learning : PBL) 2558

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  2561

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม