ชื่อ-นามสกุล: นางสาวอัญชลี พลอยเพ็ชร
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Miss Anchalee Ploypetch
สาขาวิชา: นักวิชาการศึกษา
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยการบินนานาชาติ
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ไม่ระบุ
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: การจัดการความรู้ (KM)
ความสนใจพิเศษ: การประกันคุณภาพการศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษา

 

งานวิจัยทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2558 -

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 4 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2558  2559
เจตคติต่อหน้าที่เลขานุการในมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  2555
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเลขานุการผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2553
พฤติกรรมการเรียนรู้โดยการชี้นำตนเองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2550

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม