ชื่อ-นามสกุล: นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Miss Jarukanya Udanont
สาขาวิชา: รัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ความสนใจพิเศษ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

งานวิจัยทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
โครงการศึกษาการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 2562
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้วยการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ กรณีศึกษา : ตำบลยอดขาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 2559

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 5 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  2561
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  2560
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสม กับบริบทและสภาพแวดล้อมของ พื้นที่ : กรณีศึกษาตำบลยอดชาด จังหวัดนครพนม Participation in Development of Quality of Disabled People’s Life Being Suitable with the Community Context and Environment of The Area : A Case Study of Yodchat, Nakhon Phanom  2560
Potential Analysis of Nakhon Phanom for Special Economic Zone Establishment  2558
Building citizenship towards people for promoting the participation in formulation public policy  2557

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม