ชื่อ-นามสกุล: นางจิรวรรณ ดีประเสริฐ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): mrs jirawan deeprasert
สาขาวิชา: การตลาด
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยการบินนานาชาติ
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: การตลาด
ความสนใจพิเศษ: การวิจัยเชิงคุณภาพ

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับการใช้เครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิผล  2555

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม