ชื่อ-นามสกุล: นางสาวสาวิณี โกพลรัตน์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): miss sawinee kopolrat
สาขาวิชา: การบริหารการบิน
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยการบินนานาชาติ
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: การตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ หลักการจัดการ จิตวิทยาการให้บริการ
ความสนใจพิเศษ: งานพิธีกร งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม