ชื่อ-นามสกุล: นางมุทุดา แก่นสุวรรณ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): MRS Muthuda Kaensuwan
สาขาวิชา: รัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: รัฐประศาสนศาสตร์
ความสนใจพิเศษ: ปลูกต้นไม้

 

งานวิจัยทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลีกสูตรท้องถิ่นที่เหมาะสมกับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2558
โครงการวิจัยการศึกษาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อวัว กรณีศึกษา : แหนมเนื้อ(ส้มวัว) จังหวัดนครพนม  2552

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม