ชื่อ-นามสกุล: นางพัชนี จันทร์น้อย
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): mrs Patchanee Channoi
สาขาวิชา: การจัดการการบิน
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยการบินนานาชาติ
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: บริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการบิน
ความสนใจพิเศษ: การจัดการการบิน การบริหารการบิน

 

งานวิจัยทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
Brand Loyalty in low-cost Airline of Thailand 2559
ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน และผลสัมฤทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนคพนม ในสถานประกอบการ 2557

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 12 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Brand Loyalty in low-cost Airline of Thailand  2559
ปัจจัยที่มีต่อการพัฒนาการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  2559
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของฝ่ายวางแผนและควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  2558
การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  2558
ความต้องการนำศักยภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อสร้างอาชีพเสริมที่เกี่ยวข้องในธุรกิจการบิน  2558
การพัฒนาภาวะผู้นำของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในการปฏิบัติงานบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  2558
การสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  2558
การศึกษาความพึงพอใจของนักบิน A320 ต่อหลักสูตรทบทวน A320 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  2558
ความพึงพอใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต่อคุณภาพอุปกรณ์บริการผู้โดยสารบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  2558
ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน และผลสัมฤทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนคพนม ในสถานประกอบการ  2557
ความคิดเห็นของผู้โดยสารที่มีต่อภาพลักษณ์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  2557
ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มของห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  2557

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม