ชื่อ-นามสกุล: ดร.สาวิตรี เถาว์โท
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. Savitree Thaotho
สาขาวิชา: หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้
หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาการศึกษา
ความสนใจพิเศษ: - ด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 - เทคนิคการจัดการเรียนรู้ - Happiness Learning - ด้านนวัตก

 

งานวิจัยทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
The Development of School Based Curriculum on Salted Egg Herbs Sri Khottabun Secondary School under the Office of Nakhon Phanom Secondary Educational Service Area 22  2559

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
A Study of Mathematical Learning Achievement in Exponential Function and Logarithmic Function of Mathayomsuksa 5 Students Through The Using of Project-based Learning Activities.  2559
The Effects of Using Jigsaw Model on Learning Achievement in Curriculum Development Subject of Undergraduate Students at Nakhon Phanom University.  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม