ชื่อ-นามสกุล: อาจารย์ ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. Thanatep Phatungthane
สาขาวิชา: วิทยาศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
ความสนใจพิเศษ: Physics, Materials, Electroceramics

 

งานวิจัยทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 2561
Giant Dielectric Zn doped SrFe0.5Nb0.5O3 Ceramics for Capacitor Applications.  -

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 18 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Electrical and Magnetic Properties of Barium Hexaferrite Modified Barium Zirconium Titanate Lead-Free Ceramics  2562
Structural, dielectric, and impedance study on ZnO doped Sr(Fe⁠0.5Nb⁠0.5)O⁠3 ceramics  2562
Synthesis of Modified K0.5Na0.5NbO3 Powder by Molten-Salt Technique  2560
Synthesis of Aluminum - Doped TiO2 Nanotubes by Anodization Method  2560
Influence of CO Nanoparticles on Properties of Barium Zirconium Titanate Ceramic  2560
Effects of electrode on dielectric properties of barium iron niobate ceramics doped with gallium oxide  2559
Preparation and electrical behaviour of BaCeO3 ceramics  2559
The effects of sintering temperature on the dielectric properties of Sr(Fe0.5Nb0.5)O3 doped with Ba(Zr0.25Ti0.75)O3  2559
Dielectric and mechanical properties of mullite/modified BaTiO3 composites  2559
Effects of dwell time sintering on microstructure, piezoelectric and mechanical properties of modified BNT-based ceramics  2559
Dielectric properties of Sr1-xBaxFe0·5Nb0·5O3; (x=0.0, 0.1 and 0.2) ceramics prepared by the molten salt technique and their electrode effects  2559
Effect of Sintering Temperature on Electrical Properties of SFN Ceramics doped with Al Prepared by a Solid-State Reaction Technique  2559
Microstructure and dielectric properties of SrFe0.5Nb0.5O3 – BaTiO3 ceramics”, Ceramics International  2558
Observation of very high dielectric constant in Sr(Fe1-xAlx)0.5Nb0.5O3 ceramics prepared by molten salts technique  2558
Dielectric and impedance measurements on (1-x)Ba(Fe1/2Ta1/2) O3-xBa(Zn1/3Ta2/3)O3 ceramics  2557
Preparation and dielectric properties of Sr1-xCaxFe0.5Nb0.5O3; (x = 0.0, 0.1 and 0.2) ceramics  2556
Dielectric properties of (1-x)SrFe1.2Nb1/2O3 – xBaZn1/3Ta2/3O3 ceramics  2556
Dielectric properties of modified SrFe0.5Nb0.5O3 ceramics prepared by solid-state reaction technique  2556

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม