ชื่อ-นามสกุล: นายธนพัฒน์ สุระนรากุล
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr Tanapat Suranarakul
สาขาวิชา: สัตวศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: อาหารสัตว์ การจัดการฟาร์ม
ความสนใจพิเศษ: การพัฒนาด้านมูลค่าสินค้าเกษตร

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การเลี้ยงไก่ไข่ของกลุ่มเกษตรกรบ้านกลาง จังหวัดนครพนม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  2555
การเลี้ยงไก่ไข่ของกลุ่มเกษตรกรบ้านกลาง จังหวัดนครพนม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  2555

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม