ชื่อ-นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Assis.Prof.Dr. Saowakon Hemwong
สาขาวิชา: เกษตรศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: Soil Fertility, Crop Production, Cropping System, Soil Management
ความสนใจพิเศษ: Soil Improvement and Crop Production

 

งานวิจัยทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ศึกษาการใช้ถ่านต่อปริมาณธาตุอาหาร การเจริญเติบโต และระบบรากของยางพาราใหม่ 2558
ศึกษาพฤติกรรมและคุณค่าทางโภชนะของการใช้เศษซากพืชที่เหลือจากการเกษตรเลี้ยงโคพื้นเมืองที่เลี้ยงตามแนวลำน้ำโขง จังหวัดนครพนม 2556
การศึกษาผลของถ่านต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพดหวาน  2552

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 7 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ผลของถ่านแกลบในนาข้าวเคมีและอินทรีย์เคมีต่อการปลดปล่อยก๊าซ CH4 การเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105  2561
ผลของถ่านแกลบและหินฟอสเฟตต่อการเจริญเติบโตทางลำต้น และรากของยางพาราที่ปลูกใหม่  2559
ผลของถ่านชีวภาพจากไม้ไผ่ และแกลบต่อผลผลิต และประสิทธิภาพการดูดใช้ไนโตรเจนของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1  2557
ถ่านชีวภาพ : การกักเก็บคาร์บอน และความอุดมสมบูรณ์ของดิน.  2556
Effect of biochar amendment on soil fertility and lowland rice yield in Nakhon Phanom Province  2555
การใช้ถ่านปรับปรุงดินเพื่อปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน  2554
Effect of N fertilizer application on sugarcane residue decomposition  2554

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม