ชื่อ-นามสกุล: นายสราวุธ คำพุช
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. sarawut khumpush
สาขาวิชา: การประมง
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ครู
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ความสนใจพิเศษ: การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม