ชื่อ-นามสกุล: นางสาววชิรนันท์ ปุ้ม
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): miss wachiranun pum
สาขาวิชา: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ความสนใจพิเศษ: รำไทย

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 7 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์กลางสำหรับข้อมูลปริมาณมากเพื่อการจัดการและการดำเนินงาน  2560
การศึกษาระบบป้องกันการโจมตีเวปไซต์ด้วยการใช้ไฟร์วอลล์แบบโปรแกรมประยุกต์  2560
การประยุกต์ใช้ TACACS+ เพื่อการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยนครพนม  2559
ศึกษาการใช้รีเวิร์สพร็อกซี่ 2 ขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบจากการโจมตีแบบ Denial-of-service attack.  2559
การเพิ่มเสถียรภาพระบบพสิูจน์ตัวจริงด้วยการสําเนาฐานข้อมูล  2559
กรณีศึกษารีเวิร์สพร็อกซี่เพื่อลดผลกระทบการโจมตีเว็บไซต์แบบ Slowloris  2559
รีเวิร์สพร็อกซี่ 2 ขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบการโจมตีเว็บไซต์แบบ Slowloris  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม