ชื่อ-นามสกุล: ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr kriangkrai pasuta
สาขาวิชา: สังคมศึกษา
หน่วยงานที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาสังคมวิทยา
ความสนใจพิเศษ: สังคมวิทยาชายแดน / ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น / ปรัชญาวัฒนธรรม

 

งานวิจัยทั้งหมด 8 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
คุณลักษณะครูสังคมศึกษาที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 2561
ญ้อสองฝั่งโขง : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมหลังการปักปันเขตแดนลาวและสยาม พ.ศ. 2436 Nyo on two sides of the Mekong :Social and cultural changes after the border demarcation with Laos and Siam(2436) 2561
การศึกษาการจัดการความขัดแย้งในชุมชนผ่านพิธีกรรมการเหยาของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย  2560
แนวคิดเชิงปรัชญาในวรรณกรรมอีสาน เรื่อง กาฬะเกษ เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. 2559
โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) กิจกรรมฟื้นรอยประวัติศาสตร์เมืองนครพนม 2559
การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นเลขหางหมากับแนวทางการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ประเทศเวียดนาม 2554
การศึกษากระบวนการนำอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสู่การสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม กรณีศึกษา: กลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามบ้านโนนสะอาด ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  -
การพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน -

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 9 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
บทบาทของประชาสังคมหมู่บ้านแก่นรักษ์กับการใช้ทุนทางสังคมเพื่อจัดการปัญหาภายในชุมชน The role of civil society in Khaen Ruks village and the use of social capital to tackle the problem within the community.  2562
ยุทธศาสตร์การดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรผู้ผลิตผ้าทอย้อมคราม ในเขตอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  2561
Poem and conflict management in the community through Mor Yao ritual of Phu Tai ethnic group in Northeast Thailand.  2561
บทกลอนขับลำกับการจัดการความขัดแย้งในชุมชนผ่านพิธีกรรมการเหยาของกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย  2561
บทกลอนขับลำ : สื่อในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนผ่านพิธีกรรมการเหยาของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย Poem : A Medium of Conflict Management in Mor Yao rituals of Phu Tai ethnic groups in Northeast Thailand.  2561
ทุนทางวัฒนธรรมกับการยกระดับคุณภาพสินค้าของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผ้าย้อมคราม ในเขตอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  2560
ทุนทางสังคมของประชาคมหมู่บ้านแก่นรักษ์ ในการจัดการปัญหาของชุมชน  2559
บทบาทของประชาสังคมหมู่บ้านแก่นรักษ์กับการใช้ทุนทางสังคมเพื่อจัดการปัญหาภายในชุมชน.  2559
The Social Control of the Folk Healers in Northeastern Thailand : A Case Study of the Mor lum Pee Fa Group .  2558

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
หนังสือเสริมทักษะการคิดคำนวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เทคนิควิธีการคิดบูรณาการเลขหางหมากับเลขเวียดนาม 2554

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม