ชื่อ-นามสกุล: ดร.อธิราชย์ นันขันตี
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr Athirach Nankhantee
สาขาวิชา: สังคมศึกษา
หน่วยงานที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาสังคมวิทยา
ความสนใจพิเศษ: อักษรโบราณอีสาน, ประเพณีวัฒนธรรม, ชาติพันธ์, ชายแดน

 

งานวิจัยทั้งหมด 12 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
รูปแบบการพัฒนาฐานทุนวัฒนธรรมสู่การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนและกลุ่มคนจนเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 2562
จารึกวัดพระธาตุพนม : สารัตถะและความสำคัญในประวัติศาสตร์ล้านช้าง Inscription Wat Phra That Phanom : Essence and Importance in Lan-Xang History 2561
ญ้อสองฝั่งโขง : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมหลังการปักปันเขตแดนลาวและสยาม พ.ศ. 2436 Nyo on two sides of the Mekong :Social and cultural changes after the border demarcation with Laos and Siam(2436) 2561
แนวทางการจัดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาบ้านพิมาน ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 2561
มิติทางวัฒนธรรมจากคัมภีร์ใบลาน : กรณีศึกษาวัดศรีชมชื่น ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 2561
แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูพิธีถวายข้าวพีชภาคและบุญเสียค่าหัว :กรณีศึกษาชุมชนข้าโอกาสบ้านหลักศิลา ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 2560
การจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิดเรื่องปรัชญาไทย รายวิชา ปรัชญากับความจริงของชีวิต สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Using Mind Mapping to Teach Thai Philosophy in Philosophy and Meaning of Life for Students in the Faculty of Management Science and Information Technology 2560
การศึกษาการจัดการความขัดแย้งในชุมชนผ่านพิธีกรรมการเหยาของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 2560
พลวัตรการนับถือผีของกลุ่มชาติพันธ์ลาวบ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 2560
ผลการจัดกิจกรรมลดเวลารู้เพิ่มเวลาเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนคพนม 2559
โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาบ้านนาจอกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม 2555
การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นเลขหางหมากับแนวทางการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ประเทศเวียดนาม 2554

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 8 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูพิธีถวายข้าวพีชภาคและบุญเสียค่าหัว : กรณีศึกษาชุมชนข้าโอกาส บ้านหลักศิลา ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม Conservation and restoration approach Tha Wauy Khow Phij Ja Phak Rits and Boon Sea Kha Hui : Case study Kha O Kat community Ban Lak Si La , Phra Klang Thung, That Phanom, Nakhon Phanom  2562
พลวัตการนับถือผีของกลุ่มชาติพันธ์ลาวบ้านเนินสะอาดในบริบทสังคมสมัยใหม่  2561
จารึกฐานพระพุทธรูปในจังหวัดนครพนม Buddha Image Inscription in Nakhon Phanom Province  2561
ประวัติศาสตร์ล้านช้างในจารึกวัดพระธาตุพนม Lan Xang History in Inscription Wat Phra That Phanom  2561
บุญประเพณีญ้อชายแดน : มิติทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนสองฝั่งโขงไทย-ลาว Border Nyo Tradition: Cultural Dimensions and Sustainable Relationship between Both Sides of the Mekong River - Thailand and Laos  2561
ด่านประเพณี : ความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนญ้อสองฝั่งโขง  2560
ลวงปลาแม่น้ำโขง : การจัดการทรัพยากรบนเส้นพรมแดนไทย-ลาว  2559
ผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
หนังสือเสริมทักษะการคิดคำนวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เทคนิควิธีการคิดบูรณาการเลขหางหมากับเลขเวียดนาม 2554

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม