ชื่อ-นามสกุล: ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. Prompassorn Chunhabunyatip
สาขาวิชา: การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ความสนใจพิเศษ: การท่องเที่ยวเชิงนืเวศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

 

งานวิจัยทั้งหมด 5 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อประเพณีไหลเรือไฟ (Community Participation on Nakhon Phanom’s Illuminated Boat Procession 2015)  2560
โครงการกระบวนการสืบค้นอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม THE RETRIEVING COMMUNITY IDENTITY FOR COMMUNITY TOURISM IN PIMAN VILLAGE, NAKAE DISTRICT, NAKHON PHANOM PROVINCE  2560
โครงการการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขงบนเส้นทางสายR8 และ R12 Linkage Routes of World Heritage Tourism in the Greater Mekong Sub-region;GMS on the route of R8 and R12 2560
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และสาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 2560
การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเพื่อดึงดูดรายได้ จากประเทศเพื่อนบ้าน “กิจกรรมศึกษาและจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดสนุกเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน (แขวงคำม่วน สปป. ลาว)” ; งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  2559

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 8 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์. (2561). ปัจจัยสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุนในประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม. วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย, 13(1), 3-12.  2561
GUIDELINES TO DEVELOP QUALITY OF GRADUATES ACCORDING TO THAILAND QUALIFICATION FRAMEWORK AND NEEDS OF LABOR MARKET IN TOURISM, HOTEL AND SERVICE INDUSTRY  2561
พรพรรณ พุทธเสน, ปิยะพงษ์ นาไชย และ พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์. (2560). ทัศนคติของนักท่องเที่ยวและแนวทางต่อการจัดการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่น : กรณีศึกษาประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจําปี 2560 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560(น.458-466). นครราชสีมา : วิทยาลัยนครราชสีมา.  2560
Chunhabunyatip, P. (2017). A community branding for ethnic identity and eco-cultural tourism development in Nakhon Phanom Province, Thailand. 4th World Research Summit for Tourism and Hospitality: Innovation, Partnerships and Sharing 8-11 December, 2017. Orlando, FL, USA: University of Central Florida.  2560
Chunhabunyathip, P. (2017). Community Tourism and Environmental Conservation Participation in Nong Chaiwan Wetland Dondeng Village, Srisongkhram District, Nakhon Phanom Province. International Thai Tourism Journal, 13(2), 47-62.  2560
พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ และปรีดารี ศิริรัตน์. (2559). การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ ของกลุ่มจังหวัดสนุก(สกลนคร นครพนม มุกดาหาร). ใน การประชุม วิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13(น. 1350-1359). นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.  2559
The Power of Local People in Sustainable Tourism Management: A Case Study of Community Participation on Illuminated Boat Procession in Thailand  2559
สือความหมายธรรมชาติ : เครื่องมือการท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  2558

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม