ชื่อ-นามสกุล: ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Assist. Prof. Dr. Adithepchaikarn Pachanawan
สาขาวิชา: การประมง
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ความสนใจพิเศษ: ปรสิตวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร การประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

 

งานวิจัยทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การแพร่กระจาย และระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก Microphaloides spp. ในปูนา (Somanniathelpusa spp.) จากจังหวัดนครพนม 2559
สถานการณ์ทางการประมง ความหลากชนิดของปลาและสภาวะการติดของหนอนพยาธิในปลาตามลำน้ำโขงในเขตจังหวัดนครพนม  2554

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 9 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การติดหนอนพยาธิของปลากระทิงลาย (Mastacembelus favus Hora, 1923) ในแม่น้ำสงคราม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม.  2561
ความชุกและความหนาแน่นของพยาธิใบไม้ลาไส้ขนาดเล็ก Microphaloides spp. ในปูนา (Somanniathelphusa sp.) จากจังหวัดนครพนม ปี 2559.  2560
Redescription of two species of cystidicolid nematodes (Spirurina: Cystidicolidae) from Notopterus notopterus (Osteichthyes) in Thailand ; Acta Parasitologica, 2016, 61(2), 278–280; ISSN 1230-2821  2559
การแพร่กระจายของพยาธิใบไม้ (Microphaloides sp.) ในปูนา (Somanniathelpoca sp.) จากจังหวัดนครพนม ในปี 2558  2559
Inhibitory Potential of Red Pepper (Capsicum frutescens Linn.) Against Streptococcus agalactiae Infection in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)  2558
ผลของขมิ้นชันที่มีต่อโรคจุดขาวในปลาสวาย ; วารสารแก่นเกษตร  2558
New nematode species, Orientatractis mekongensis n. sp. (Atractidae) and Neosynodontisia suratthaniensis n. g., n. sp. (Pharyngodonidae) from freshwater fishes in Thailand  2558
องค์ประกอบของอาหารในทางเดินอาหารและการติดหนอนพยาธิในปลาสวายหนู (Helicophagus leptorhynchus Ng & Kottelat, 2000) ตามลำน้ำโขงเขตจังหวัดนครพนม  2557
RHABDOCHONA (RHABDOCHONA) HYPSIBARBI N. SP. (NEMATODA: RHABDOCHONIDAE) FROM THE FRESHWATER CYPRINID FISH HYPSIBARBUS WETMOREI (SMITH) IN NORTHEAST THAILAND J. Parasitol., 99(2), 2013, pp. 297–302  American Society of Parasitologists 2013  2557

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
การผลิตและการใช้สื่อสไลด์ถาวรหนอนพยาธิที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาโรคและปรสิตของสัตว์น้ำ 2557

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม