ชื่อ-นามสกุล: นายพฤทธิ์ คำศรี
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. Pharit Kamsri
สาขาวิชา: เคมี
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ความสนใจพิเศษ: 1.การพัฒนายาโดยการการออกแบบโมเลกุลด้วยการคำนวณร่วมกับการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้ง 2.เคมีคำนวณ 3.การศึ

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 28 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Rational Design of Aspergillusidone A-F Isolated from Marine-Derived Fungus Aspergillus unguis as New PknG Inhibitors  2561
Synthesis of Zeolite from Water Treatment Sludge and its Application to the Removal of Brilliant Green  2561
Utilization of zeolites synthesized from water sludge for heavy metal treatment in wastewater  2561
The equilibrium study of methylene blue from aqueous solution using zeolite synthesized as highly potential adsorbent from water sludge  2561
In-silico aided inhibitor design of benzoimidazole-containing derivatives as novel direct InhA inhibitors  2561
Molecular modeling of InhA inhibitors in the class of benzimidazole derivatives as a novel anti-tuberculosis agents  2561
Key structural basis of nitrothiazolyl carboxamide analogues as DNA gyrase subunit B inhibitors for anti-tuberculosis agents: molecular docking calculations  2561
Structure based drug design of 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl as DNA gyrase subunit B inhibitors for anti-tuberculosis agents  2561
Elucidating structural basis of 4-aminoquinoline derivatives as novel M. tuberculosis DNA GyrB inhibiters: molecular docking study  2561
Computer aided molecular design of ATPase inhibitors in a series of 7-chloro-4-piperazinoquinoline derivatives: molecular docking calculations  2561
Rational design of PknB inhibitors in class of 4-oxo-crotonic acid derivatives as highly potent anti-tuberculosis agents  2561
Molecular docking study of pyrrolyl benzohydrazide derivatives to explore the structure requirements of InhA inhibitors  2561
Determination of antioxidant properties and total phenolic compound of various pigmented Thai rice varieties grown of Thailand  2561
Identification of natural tripeptides targeting the M. tuberculosis enoyl-CoA hydratase through computer-assist inhibitor design, ADMET and toxicity predictions  2561
การออกแบบโมเลกุลด้วยการคำนวณของสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ของสารอนุพันธ์ 4-Aminoquinolone  2561
การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมบนอนุภาคจีโอพอลิเมอร์จากดินขาว:กระบวนการสมดุล จลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์การดูดซับ  2561
การศึกษารูปแบบการจับและอันตรกิริยาที่สำคัญของสารอนุพันธ์ Pyrrolyl Benzohydrazide โดยใช้ระเบียบวิธีการคนวณโมเลกุลาร์ด๊อกกิ้งและการจำลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุล  2561
การค้นหาสารอนุพันธ์ 4-aminoquinoline ในการยับยั้งเอนไซม์ DNA gyraseB ของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis โดยการศึกษาด้วยระเบียบวิธีโมเลคูลาร์ด็อกกิ๊งและการจำลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุล  2561
การใช้ดินตะกอนน้ำประปาและซีโอไลต์สังเคราะห์เพื่อเป็นตัวดูดซับประสิทธิภาพสูงในการบำบัดสีย้อมบริลเลียน กรีน  2561
การอธิบายข้อมูลทางโครงสร้างของสารยับยั้งเอนไซม์ InhA สำหรับสารต้านโรควัณโรค: การออกแบบสารยับยั้งโดยอาศัยข้อมูลทางลิแกนด์และข้อมูลทางโครงสร้าง  2561
การศึกษาคุณสมบัติสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณทั้งหมดของสารประกอบฟีนอลิกของข้าวพันธุ์ไทย  2561
การออกแบบโมเลกุลด้วยการคำนวณของสารอนุพันธ์ 4 aminoquinolone piperidine amide ซึ่งมีศักยภาพสูงในการยับยั้งโรควัณโรค  2561
Structure based drug design of 4-aminoquinilone derivatives in DNA Gyrase B subunit for anti-tuberculosis agents using molecular dynamics simulations  2560
Structural insights into the binding mode and crucial interactions of 4-aminiquinolonepiperidine amide derivatives against decaprenylphosphoryl-D-ribose oxidase binding site using molecular docking calculation  2560
Structure based inhibitor design of novel anti-tuberculosis agents of 4-aminoquinoline derivatives in DNA gyrase B subunit (GyrB) using molecular docking study  2560
Insight into the crucial binding mode and binding interaction of 4-aminoquinoline derivatives with M. tuberculosis GyrB using MD simulation and binding free energy calculation  2559
Rational Design of 4-Aminoquinolone Piperidine Amide as Potent DprE1 Inhibitors: Ligand and Structure Based Drug Design Approach  2559
Structural Insights into the Binding Interactions of 4-hydroxy-2-pyridones with M. tuberculosis InhA using Molecular Dynamics Simulations  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม