ชื่อ-นามสกุล: นายบุญเลิศ โพธิ์ขำ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): mr boonlert phokham
สาขาวิชา: ไฟฟ้ากำลัง
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขานิติศาสตร์
ความสนใจพิเศษ: ชกมวย

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ปัญหาของกฎกระทรวงกำาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546.  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม