ชื่อ-นามสกุล: ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. Chayanon Awikunprasert
สาขาวิชา: การจัดการกีฬา
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความสนใจพิเศษ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของข้อเท้าในภาวะความไม่มั่นคงข้อเท้าเรื้อรังและความสามารถในการทรงตัวของเท้าข้างที่ถนัด (Comparisons of Ankle Functional Performance in the Chronic Ankle Instability and the Ability of Balance Control of the Dominant Foot)  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม