ชื่อ-นามสกุล: นางยอดรัก สายสิญจน์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mrs. yodrak saisin
สาขาวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ความสนใจพิเศษ: เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

งานวิจัยทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการคำนวณเลขฐานในคอมพิวเตอร์  2561

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
แอปพลิเคชั่นป้องกันเด็กหายด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Beacon  2560
การพัฒนาระบบขายสินค้าด้วยบาร์โค้ดสำหรบธุรกิจวัสดุก่อสร้างขนาดเล็กด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล กรณีศึกษา: ร้านชุลีพรวัสดุ  2557

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม