ชื่อ-นามสกุล: นางสาวรัตยาภรณ์ โพธิ์ใต้
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Miss RUTTAYAPON POTAI
สาขาวิชา: เคมี
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ความสนใจพิเศษ: polymer physic, photophysic

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Controllable thermochromic and phase transition behaviors of polydiacetylene/zinc(II) ion/zinc oxide nanocomposites via photopolymerization: An insight into the molecular level  2561
Effect of Solvents on Controlling the Photophysical Properties of Poly[2-Methoxy-5-(2’-Ethylhexyloxy)-1,4-Phenylenevinylene] (MEH-PPV) Nanoparticle  2560

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม