ชื่อ-นามสกุล: ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. Khongrit Kulwong
สาขาวิชา: รัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ความสนใจพิเศษ: งานวิจัย

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 6 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การปกครองท้องถิ่นไทย (The Local Administration of Thailand)  2561
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (People’s Political Participation in Nong Bo Subdistrict Administrative Organization Nakae District Nakhon Phanom Province)  2561
ภาวะหนี้สินของกำลังพลข้าราชการทหาร สังกัดมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (The Condition of Military Officers Affiliated With The 26th Military Circle,Somdetch Chao Phraya Maha Kashatriya Suk Camp, Samet Sub-District, Muang District, Buriram Province)  2561
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม Political Participation of Public Administration Students, Faculty of Arts and Science Nakhon Phanom University  2560
การปกครองท้องถิ่นของไทย The Local Administration of Thailand  2560
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านหัวแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  2558

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม