ชื่อ-นามสกุล: ดร.ณัฐนันท์ เที่ยงธรรม
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. Nattanan Tiengtam
สาขาวิชา: การประมง
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ความสนใจพิเศษ: อาหารกระตุ้นภูมิคุ้มกันสัตว์น้ำ ความหลากชนิดของทรัพยากรน้ำ

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 4 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ผลของการเสริมอินูลินในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ประชากรจุลินทรีย์ในลำไส้ และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของปลาดุกลูกผสม/วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง  2562
การศึกษาคุณลักษณะเชิงปริมาณและคุณภาพของสัตว์พื้นท้องน้ำเพื่อเป็นดัชนีชีวภาพสำหรับประเมินสภาวะมลพิษทางน้ำของแม่น้ำโขง เขตจังหวัดนครพนม Studies on Quantitative and Qualitative Characters of Benthic Fauna for Biotic Index Assessment of Water Pollution Status of Mekong River in Nakhon Phanom Province  2561
Species composition of fish in rice fields of That Phanom District, Nakhon Phanom Province, Northeast Thailand.  2560
Species composition of fish in rice fields of That Phanom District, Nakhon Phanom Province, Northeast Thailand.  2560

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม