ชื่อ-นามสกุล: นายวัฒนา ศรีวรมย์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): MR WATTHANA SRIWAROM
สาขาวิชา: นิเทศศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ครูชำนาญการ
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ความสนใจพิเศษ: สื่อใหม่

 

งานวิจัยทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การศึกษาความพึงพอใจการรับฟังสื่อวิทยุ มหาวิทยาลัยนครพนม ของประชาชนลาว แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2560
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 2560

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม  2560
การศึกษาความพึงพอใจการรับฟังสื่อวิทยุ มหาวิทยาลัยนครพนม ของประชาชนลาว แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  2560

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม