ชื่อ-นามสกุล: นางสาวดุษฎี ช่วยสุข
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Miss Dudsadee Chuaysook
สาขาวิชา: การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: -
ความสนใจพิเศษ: ด้านอุตสาหกรรมไมซ์

 

งานวิจัยทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
อุตสาหกรรมไมซ์กับการรับรู้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 2560
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานสถานที่จัดงานไมซ์ประเภทห้องประชุมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2559

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา บ้านชีทวน  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม